1.
- -. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ | Peer Review. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Jul.14];280. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44328