1.
ปาณินท์อ. พลวัตของเรือนพื้นถิ่นไทใหญ่ ในพื้นที่ร่วมทางภูมิศาสตร์ในอุษาคเนย์: ไทย เมียนมาร์ จีน อินเดีย. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Jul.14];280:19. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44332