1.
ถนอมพันธ์ศ, ตัณฑิกุลช. แบบแผนและความสัมพันธ์ของเรือนพื้นถิ่นระหว่าง กลุ่มคนไทย-อีสานและไทย-โคราช พื้นที่กรณีศึกษา ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Jul.14];280:237. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44906