1.
บุณยฤทธิกิจส. หลังคาใบไม้ในประเทศไทย. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Jul.9];280:283. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44908