1.
ภิรมย์รื่นส. การค้นหาทฤษฎีการวางผังออกแบบ จัตุรัสและลานหน้าอาคาร. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Jul.9];280:321. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44929