1.
- -. บทบรรณาธิการ. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Aug.6];240:xi. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/45025