1.
วัสสันตชาติน. การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ กรณีศึกษา: พระพุทธรูปในพระอุโบสถหลังเดิม วันอินทารามวรวิหาร กทม. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Sep.25];240:205. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/45061