1.
ภิรมย์รื่นส. สรุปการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน ระยะที่ 3 : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Aug.14];110:117. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46756