1.
- -. ปกหน้า, คำนำ (Forward),รายชื่อผู้เขียนบทความ. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Aug.6];110. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46761