1.
-ก. ประวัติและผลงาน. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Jul.13];90:1. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46884