1.
-พ. ประณีตศิลปกรรมของไทย. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Apr.6];90:19. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46940