1.
-พ. หัวข้อการสอนและการเรียนในทางศิลปแบบไทย. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Jul.4];90:33. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46945