1.
-ก. หอระฆังวัดพระศรีมหาธาตุ. Arch SU Journal [Internet]. 1 [cited 2020Jul.9];90:108. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46959