[1]
ดวงใจ ณ., มั่งคั่ง ช. และ วรรณไพศาล เ. 2021. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องประวัติศาสตร์เมืองลำปาง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง . วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 10, 1 (เม.ย. 2021), 126–136.