[1]
พันธ์ศุภะ ณ. และ ประสงค์สุข ค. 2020. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาในมิติคู่พัฒนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 9, 3 (ธ.ค. 2020), 156–169.