[1]
คงประพันธ์ น., เผือกฟัก ส. และ ช่วยเพล พ. 2020. ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลเจ้าของชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 9, 2 (ส.ค. 2020), 40–51.