[1]
ดูฮาเมลน์ พ.น. 2020. การพัฒนาศักยภาพมรดกทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าสงขลาเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของการท่องเที่ยวเมืองเก่า. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 9, 2 (ส.ค. 2020), 52–64.