[1]
อิสริยานนท์ เ. 2020. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชนโดยรอบ: ศึกษากรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 9, 2 (ส.ค. 2020), 101–118.