[1]
บุญอินทร์ เ., ถิ่นบางเตียว โ. และ เครือนวล ช. 2020. เครือข่ายอำนาจและการสะสมทุนในจังหวัดชัยนาท: วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 9, 2 (ส.ค. 2020), 119–135.