[1]
จงไกรจักร์ พ. และ ศิริชัยศิลป์ เ. 2020. การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการขยะอย่าง สร้างสรรค์ โดยใช้การคิดเชิงออกแบบ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 9, 2 (ส.ค. 2020), 152–166.