[1]
ไชยเดช ป. 2021. แนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์แบบโครงการในห้องเรียนของเด็กปฐมวัย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 10, 3 (ธ.ค. 2021), 124–132.