[1]
ปุริมาตร พ. 2022. การศึกษาความเครียดของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 1 (เม.ย. 2022), 181–194.