[1]
ศรีปรัชยานนท์ ส. 2022. สัญญะยันต์เทียนในวิถีชุมชนล้านนา: สัญญะยันต์เทียนในวัฒนธรรมล้านนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 1 (เม.ย. 2022), 231–247.