[1]
ชัยภูมิ อ. 2022. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ : กรณีศึกษาตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 1 (เม.ย. 2022), 55–70.