[1]
ลีลาลัย เ. 2022. การขูดรีดแอบแฝงในระบบเกษตรพันธสัญญา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 1 (เม.ย. 2022), 104–122.