[1]
ผลเจริญ ช. 2022. เศรษฐศาสตร์การเมืองของมรดกโลกในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 1 (เม.ย. 2022), 17–35.