[1]
จิรกิจนิมิตร ณ. 2022. บทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 1 (เม.ย. 2022), 195–213.