[1]
วงษ์กมลเศรษฐ์ โ. , โชติวงษ์ ช. และ อัตวินิจตระการ ป. 2022. การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 2 (ส.ค. 2022), 1–15.