[1]
ธรรมสอน ก. และ พระครูวรวรรณวิฑูรย์ 2022. พระพุทธศาสนากับวิชาชีพข้าราชการพลเรือน. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 2 (ส.ค. 2022), 53–65.