[1]
ณ พิกุล ศ. และ พระครูวรวรรณวิฑูรย์ 2022. การเสริมสร้างพุทธจริยธรรมสำหรับนักการเมือง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 2 (ส.ค. 2022), 155–165.