[1]
สุขะการผดุง ช. , โชติวงษ์ ช. และ อัตวินิจตระการ ป. 2022. การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 2 (ส.ค. 2022), 32–52.