[1]
ก๋องแก้ว พ., บุญอิ่ม ด. และ ศรีปรัชยานนท์ ส. 2022. การศึกษาหลักปฏิบัติไตรสิกขาตามแนวทางโอวาทของพระสารีบุตร. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 2 (ส.ค. 2022), 66–79.