[1]
เขื่อนคำแสน พ. และ จรโณ พ. 2022. ศึกษาวิเคราะห์วัตถุทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท: . วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 2 (ส.ค. 2022), 80–93.