[1]
จนฺทสาโร(จันทร์จาง) พ. และ อิสฺสรภาณี พ. 2022. ศึกษาการนุ่งห่มในพระพุทธศาสนาเถรวาท. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 2 (ส.ค. 2022), 94–104.