[1]
กำแพงแก้ว ช. และ ศรีภา ก. 2022. การเข้าสู่การกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 2 (ส.ค. 2022), 139–154.