[1]
เวชประสิทธิ์ ธ., วัฒนบุตร บ. , หมื่นเทพ ว. และ อัจฉริยประภา ส. 2022. แนวทางการพัฒนาทีมงานประกันชีวิต : กรณีศึกษาบริษัท XXX. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 3 (ธ.ค. 2022), 18–26.