[1]
ฮิลเลียรีย์ ส.ส. , บุญยโพ เ. และ จิตวัฒนากร ต. 2022. คุณภาพชีวิตและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 3 (ธ.ค. 2022), 27–37.