[1]
ศรีแก้ว พ., ชายป่า ก. และ จติกุล ศ. 2022. การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดย ADDIE MODEL . วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 3 (ธ.ค. 2022), 53–64.