[1]
ศรีสุข ณ. , พระครูสิริธรรมบัณฑิต, วัฒนบุตร บ. และ รุจจนพันธุ์ บ. 2022. การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 3 (ธ.ค. 2022), 74–83.