[1]
จิรภัคพงค์ ช. , พระครูปริยัติวรากร, พระศักดิธัช แสงธง และ สมจิต ขอนวงค์ 2022. การสร้างเครือข่าย กลไกการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชนสัมมาชีพในจังหวัดแพร่. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 3 (ธ.ค. 2022), 84–101.