[1]
จันเรือน จ., นามบุญเรือง ส. , ลี้จากภัย ท. และ โสภากุล ร. 2022. ความเชื่อเรื่องบุญ-บาปที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 3 (ธ.ค. 2022), 120–132.