[1]
บำบัด ถ. , ชัยปะละ อ. และ เกียรติบุตร ร. 2022. เครือข่ายชุมชนจันจว้ากับการจัดการทุนทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา วัดป่าหมากหน่อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 3 (ธ.ค. 2022), 195–208.