[1]
พระครูโสภณกิตติบัณฑิต และ แก้วทันคำ ค. 2022. การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่: . วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 3 (ธ.ค. 2022), 133–146.