[1]
บุญนัด ม. 2022. แนวโน้มระบบประชาธิปไตยในสังคมไทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 3 (ธ.ค. 2022), 209–223.