[1]
ศรีสัมพันธ์ ส. , ผ่องไพบูลย์ ฐ. , วังพรม ป. , พลสวัสดิ์ ม. , รวยสว่างบุญ ส. , เกษแก้ว พ. และ มหาพล เ. 2023. ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 1 (เม.ย. 2023), 144–158.