[1]
มาลัยศรี เ. , พงศ์สุภากุล อ. , สุธีดวงสมร จ. , ศิริรัตนพรรณ์ พ. , มะโหฬาร ว. , ตั้งสีฟ้า ด. และ จารุจินดา บ. 2023. การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 1 (เม.ย. 2023), 14–27.