[1]
โนวิชัย น. และ สีทอง ป. 2023. การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 1 (เม.ย. 2023), 68–82.