[1]
สวนแก้ว จ. , กัลยาณมิตร ร. , ลักขณาภิชนชัช ท. , ศิรืรัตนพรรณ์ พ. , ใจสม พ. , ฉิมคล้าย น. และ ศิริภัทรโสภณ ศ. 2023. คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในจังหวัดอุทัยธานี . วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 1 (เม.ย. 2023), 159–176.