[1]
อิศรางกูร ณ อยุธยา อ. , ปิณฑะแพทย์ ส. และ บุณยโสภณ ธ. 2023. การพัฒนารูปแบบศักยภาพของหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อคุณภาพการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 1 (เม.ย. 2023), 95–112.