[1]
ขยันหา ม. , ปิณฑะแพทย์ ส. และ วิเศษศรี ว. 2023. การพัฒนารูปแบบการบริหารการให้บริการในธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 1 (เม.ย. 2023), 113–129.